Maak de Vuurlijn  eindelijk  veilig!                          
                                                                                                                  
 De Vuurlijn-Oost is een "erftoegangsweg" tussen de Watsonweg en Noorddammerweg, via de wijk Krayenhoff en langs het Gezondheidscentrum.
 Deze maakt deel uit van het beschermde natuurgebied en ter plaatse van de woonwijk 'Krayenhoff' van de 30 km zone van de woonwijk ("verblijfsgebied").
 De Vuurlijn-Oost heeft inmiddels geen doorgaand-auto-verkeer functie meer en eventueel autoverkeer is bedoeld voor de aanwonenden. ("erftoegangsweg")

 Deze functie is vastgelegd in het bestemmingsplan. 

 De onveiligheid voor het vele en toenemende langzaam verkeer (fietsers, school- of sportgaande kinderen, wandelaars en trimmers) wordt al jaren besproken.
 Deze onveiligheid wordt vooral veroorzaakt door het (doorgaand) auto (sluip)verkeer.
Dit doorgaand autoverkeer rijdt veel te hard.
 Dat is begrijpelijk want sluipverkeer kiest nou eenmaal deze sluiproute vanwege enige tijdwinst.(bron:UVVP)
 De bermen worden stukgereden, wachten op een tegenligger bij een plaatselijke verbreding is voor haastig sluipverkeer taboe. Langzaam verkeer moet wijken.

 Er zijn weinig per auto bereikbare aanwonenden maar veel langzaam verkeer-aanwonenden. (de bewoners van de wijk Krayenhoff via de ontsluitingspaden)
 
      In 2015 heeft de Gemeenteraad besloten om in overleg met betrokkenen, waaronder nabij-wonenden, plannen op te stellen om de veiligheid te verhogen.
 => Eind juni 2016 heeft de gemeente aangekondigd de planvorming op te starten. Voor belanghebbenden is een inloop-avond geweest.
      Hier hebben diverse belanghebbenden zich opgegeven voor deelname in de werkgroep die doelen & oplossings-mogelijkheden gaat uitwerken.
     
De "primaire functie voor langzaam verkeer" wordt daarmee uitgewerkt.
      VuurlijnVeilig zal vanuit de doelgroep langzaam verkeer aan deze werkgroep deelnemen.

      Herkent u zich hierin? Meld je aan bij de Vuurlijn-Veilig-groep op Facebook     en/of Nextdoor en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen.  
      
       
 Achtergrond
 In 2011 is, door de gemeente en de toenmalige VSP, voorgesteld om de veiligheid te vergroten met een "knip" (afsluiting) voor doorgaand autoverkeer.
 Daarmee wordt doorgaand sluipverkeer dat enige tijd wil winnen geweerd.  Deze 'knippen' zouden in de Boterdijk en de Vuurlijn komen.
 Voor de ontsluiting van de Kwakel was een verbetering van de Noorddammerweg naar de inmiddels filevrije N196 voorzien. Deze is inmiddels uitgevoerd.
 In 2013 is besloten om deze reeds geplande "knippen" vanwege bereikbaarheid van de Kwakel, voorlopig, te schrappen.  
 De motivaties (en reacties ) voor het schrappen van deze "knippen" hebben (alléé
n) betrekking op de effecten van een Boterdijk-knip.
 Een knip in de Vuurlijn zou destijds deze effecten kunnen versterken.  Dat effect is na omleggen N201, de aanleg van het fietspad langs de
 Noorddammerweg en de renovatie van de Noorddammerweg komen te vervallen. (filevrije N196, gerenoveerde Noorddammerweg vrij van fietsers).

 
 Relatie met Plan Krayenhoff
 In 2009 zijn de plannen voor het woningplan Krayenhoff ontwikkeld.

 
 Volgens de bestemmingsplannen is de Vuurlijn benoemd als "erftoegangsweg" binnen de 30 km zone en onderdeel van het
"verblijfsgebied" van de woonwijk.
 
Daarbij is vastgesteld dat de Vuurlijn-Oost geen doorgaand-auto-verkeerfunctie meer heeft en dient als als erftoegangsweg voor bereikbaarheid
 van de aanwonenden. (Bestemmingsplan, zie 5.7)

 Omdat hiermee de functie als ontsluitingsweg vervalt is
een alternatieve ontsluiting voor de Kwakel worden uitgewerkt, aldus het bestemmingsplan Krayenhoff 2009.
 Na de omlegging van de N201 is de N196 zoals verwacht verleersluw. Met de aanleg van een separaat fietspad langs en de renovatie van de Noorddammerweg
 is het volwaardige alternatief voor de ontsluiting voor de Kwakel gerealiseerd. Dit is ook uitgebreid beschreven in het gemeentelijk verkeersplan, het UVVP.

 

 Er wordt echter door autoverkeer nog steeds veel te hard over de Vuurlijn gereden.  Zoals het UVVP beschrijft: doorgaand sluipverkeer heeft altijd haast.
 De situatie is voor het toenemende langzaam verkeer gevaarlijk.  (fietsers, wandelaars, trimmers, kinderen, .. )
 
Plan Krayenhoff heeft meerdere langzaam verkeer-aansluitingen naar de Vuurlijn. Het terugdringen van autoverkeer moet de veiligheid sterk verhogen.
   
 Petitie vanuit werkgroep VuurlijnVeilig 
 De draagkracht van een eerder plan van de gemeente in de vorm van een "knip" in (alleen) de Vuurlijn Oost is in 2013-2014 getoetst met een petitie.
 Als planning is daarbij voorgesteld om de omlegging van de N201 en opwaardering van de Noorddammerweg (de alternatieve ontsluiting van de Kwakel)
 af te wachten. 
 Deze petitie is gestart door de belangengroep "VuurlijnVeilig". 
 Dit heeft tot 150 ondersteunende reacties geleid, bestaande uit omwonenden,  recreanten/trimmers/fietsers, forensen en ouders uit de wijde omgeving.
 Het betreft daarbij vooral  langzaam verkeer-deelnemers van dit natuurgebied en bezorgde ouders van school- of sport-gaande kinderen.
 De petitie is op 30 januari 2014 met een toelichting
aan de Gemeenteraad aangeboden en in september 2014 behandeld.
 Vanuit de Kwakel is vanwege de bereikbaarheid van de Kwakel bezwaar gemaakt tegen een dergelijke "knip" voor autoverkeer in de Vuurlijn. 
 
 
 De belangengroep VuurlijnVeilig is zich samen met Buurtbeheer de Legmeer blijven inzetten om de onveiligheid langs deze Vuurlijn te verbeteren.
 Dit heeft de afgelopen 3 jaar tot vele publicaties  en regelmatige agendapunten van de gemeentelijke (Raads)vergaderingen
geleid
 Uiteindelijk is er door de gemeente een budget toegekend en zal met belanghebbenden naar een oplossing voor de onveiligheid worden gezocht.
 
 In eerdere overleggen zijn de ons inziens te bereiken doelstellingen besproken :
 - Veilig voor alle verkeer (auto's, fietsers, wandelaars, trimmers, kinderen en dergelijke)
 - Ontmoedigen van het doorgaand autoverkeer via de Vuurlijn en het stimuleren van de aangewezen route Noorddammerweg/N196.
 - Afdwingen van lagere snelheden omdat de vastgestelde maximum snelheid van 30 km/h en aanpassing aan langzaam verkeer wordt genegeerd.
 - Voorkomen van tijdwinst via de Vuurlijn. Dit is de belangrijkste motivatie van doorgaand sluipverkeer.
 Deze doelstellingen volgen het vastgestelde bestemmingsplan en zijn daarmee ook een uitwerking daarvan.

 Samen met Buurtbeheer Legmeer zijn naast een 'knip' een aantal alternatieve oplossingen uitgewerkt en getoetst aan deze doelstellingen.  
 Het resultaat is een aantal onderbouwde voorstellen.

Voorstellen en uitwerking van de belangengroep/Buurtbeheer Legmeer zijn hier te raadplegen.      Met een totaaloverzicht     
Uiteraard zijn er meer opties te bedenken, bijvoorbeeld door tijdverlies in de route Vuurlijn te bereiken, dat beperkt doorgaand sluipverkeer.

Buurtbeheer Legmeer en VuurlijnVeilig zijn
(zonder knip) niet voor ombouw naar een fietsstraat op dit door wandelaars en trimmers recreatief gebruikt traject.
         Lees hier concreet waarom
 
De belangengroep VuurlijnVeilig staat open voor uw suggesties en uw ondersteuning. Uw concrete inbreng en ondersteuning is altijd welkom.

Inmiddels zijn er veel nieuwe bewoners geland.  Deze zijn uiteraard van harte welkom om de draagkracht te verbreden en andere oplossingen aan te dragen.
 

        Status september 2014:
       Op 10 september 2014 is de petitie en de reactie hierop van het college van b&w besproken tijdens de vergadering van de commissie Wonen & Werken.
       
Er is door de gemeente daaraan voorafgaand reeds een  (afwijzend) advies opgesteld.  Helaas zonder enige aandacht voor de onveiligheid van langzaam verkeer.
       Tijdens deze commissievergadering is de achtergrond van de petitie namens de ondertekenaars uitgebreid toegelicht. tekst   begeleidend schrijven
       
        Status november 2014:
        De gemeenteraad heeft een notitie ontvangen van de afdeling Leefomgeving waarin wordt uiteengezet dat de Vuurlijn naar de mening van de gemeente veilig is.
        In maart worden eventuele maatregelen aan de Vuurlijn door de gemeente behandeld.

        Status maart 2015:
        Eventuele maatregelen om de veiligheid voor langzaam verkeer te verbeteren worden op 17 maart behandeld in de openbare Raadscommissie.
        De gemeente geeft nu aan dat de Vuurlijn Oost geen verkeersfunctie heeft en geeft aan dat de Vuurlijn wel veilig is, ook voor langzaam verkeer.
        B&W stelt nu voor om 
alléén de maximum snelheid tussen het gezondheidscentrum en de  Noorddammerweg te verlagen van 80 naar 60 km/h.
        Hierdoor rijden de auto's met een onmogelijke snelheid van 60 km/h gemengd met het langzaam verkeer op de smalle, bochtige weg.
                                       Het advies van B&W aan de GemeenteRaad vindt u hier    
       In dit voorstel aan de Raad staat de huidige functie van de Vuurlijn Oost duidelijk aangegeven (een erftoegangsweg zonder verkeersfunctie.)

        De belangengroep VuurlijnVeilig en Buurtbeheer Legmeer delen deze 60 km/h mening niet en vinden dit advies 
voor de veiligheid onverantwoordelijk.
                               De onderbouwd uitgewerkte alternatieve voorstellen zijn niet beoordeeld of verwerkt.  
        Aan de door haastig autoverkeer verwoeste bermen wordt niets gedaan.  
        De verkeerd gekozen lokaties voor  passeerstroken blijven ongewijzigd.
        In de Raadscommissie van 19 maart
is dit onderwerp behandeld, de band kunt u hier naluisteren.
        In de Raadscommissie van 2 april is dit onderwerp ook behandeld en zijn moties ingediend, de band kunt u hier naluisteren.

        -> In de gemeenteraadsvergadering van 30 april is een motie aangenomen van DUS!-CDA-PvdA-OnsUithoorn  waarbij een restbudget van VSP
        wordt besteed aan veiligheid van de Vuurlijn.
        Nu er budget beschikbaar is gesteld gaat vanuit de gemeente met de belanghebbenden een participatie traject starten.
       
In de Raadscommissie van 30 april is hiertoe besloten, de band kunt u hier naluisteren.  Dit traject start 12 oktober 2016

           
        

  Email-Contact     Facebook      Twitter:  [ @vuurlijnveilig  ]

                                                                                                       

  Diverse documentatie en achtergrond informatie
   
       Foto  Foto  Fietsroute        

  Gebiedsvisie Vuurlijn-Boterdijk:  
 Gebiedsvisie Vuurlijn-Boterdijk              Achtergronden Gebiedsvisie  Vuurlijn-Boterdijk     Vaststelling
  
  Vastgestelde Bestemmingsplannen: 
      Bestemmingsplan Krayenhoff als geheel voor de planontwikkeling (2009)      Bestemmingsplan fase 2    Bestemmingsplan fase 4   Bestemmingsplan vlek B  
                                                          Bestemmingsplan 2015 waar de Vuurlijn Oost onder valt  ( zie 5.7 "Plangebied")
                                                      


  VSP-1  2011:   Presentatie VSP1 2011      Commentaar VSP1      Artikel dichtbij.nl  
  Presentatie VSP1 febr 2012     Presentatie VSP1 febr 2012    Presentatie VSP1 febr 2012   
                          Reactie toekomstige bewoners de Oker       

  VSP-2  2012:
 Eindrapport Verkeers-structuurplan de Kwakel VSP       Conclusies en aanbevelingen met opm.     Reacties en achtergronden VSP  

  Verkeersplan Uithoorn:
   Verkeersplan UVVP (zie 5.1)      UVVP inventarisatie Fietsstraat Boterdijk             
  
   Petitie:       Aanbieding pe
itite    Toelichting petitie   Advies gemeente aan de Commissie Wonen en werken     Inspraak tijdens commissievergadering 2014       Begeleidend schrijven inspraak 2014  
                   
  Raadsvergadering  Interview RickFM   
 
  Notitie met oplossingen Buurtbeheer Legmeer en VuurlijnVeilig:    Notitie      Effectenmatrix      Waarom geen fietsstraat zonder knip  
  Behandeling in commissie  :  
notitie          

  Meerbode reacties:  Nov-2013     Jan-2014           


     Email-Contact             Facebook