Maak de Vuurlijn veilig!                          
                                                                                                                  
 De Vuurlijn-Oost is een "erftoegangsweg" tussen de Watsonweg en Noorddammerweg, langs de woonwijk Krayenhoff en het Gezondheidscentrum.
 De Vuurlijn valt onder het UNESCO beschermd natuurgebied en maakt deel uit van meerdere touristische routes. (zie http://uithoornaandeamstel.nl )
 De onveiligheid voor het vele en toenemende langzaam verkeer (fietsers, school- of sportgaande kinderen, wandelaars en trimmers) wordt al jaren besproken.
 
 
Bij de ontwikkeling van de woonwijk is er bewust voor gekozen om de Vuurlijn Oost langs de woonwijk af te waarderen naar erftoegangsweg binnen het
 30 km/h 
"verblijfsgebied"van de woonwijk.  De aloude doorgaande verkeersfunctie wordt overgenomen door de N196/opwaardering van de Noorddammerweg. 
(Besluit vastgelegd: Zie BP  en  UVVP ).
De Vuurlijn-Oost heeft daarmee geen doorgaand-auto-verkeer functie meer; autoverkeer is daarna bedoeld voor bestemmingsverkeer/aanwonenden. ("erftoegangsweg")
In het bestemmingsplan is deze functie nader beschreven. (Tekst) . Daarin wordt een erftoegangsweg met enkele wacht-passeervakken voor tegenliggers beschreven. 
Helaas wordt er door autoverkeer nog veel te hard gereden waardoor gevaarlijke situaties voor fietsers en wandelaars ontstaan. Dit is veelal sluipverkeer.
Door de weinige fietsers niet genoeg wordt afgeremd en de vekle voetgangers lopen gevaar.

In 2013 is een petitie aangeboden om
na opwaardering van de Noorddammerweg (lees: de vervangende route) het eerdere plan van de gemeente om
de Vuurlijn  te 'knippen' en daarmee het doorgaand verkeer te stoppen uit te voeren.
Deze vraag is afgewezen, de Vuurlijn blijft op aandringen van het achterliggende buurtschap de Kwakel vooralsnog open voor doorgaand autoverkeer.

Ons doel is dat de Vuurlijn veiliger wordt voor langzaam verkeer door de snelheid van het autoverkeer "er uit te halen" naar daadwerkelijk maximaal 30 km/h
Daarmee wordt het, haastige, doorgaand sluipverkeer gemotiveerd om niet via de Vuurlijn te rijden maar om de aangewezen route via de Provinciale weg - Noorddammerweg te nemen.


-> In 2015 is er budget beschikbaar is gesteld voor verbetering van de kwaliteit en de veiligheid van de Vuurlijn-oost. Totaal 250.000 Euro.
Vanuit de gemeente is met belanghebbenden een klankbord-overleg gestart.
 VuurlijnVeilig en Buurtbeheer de Legmeer nemen aan deze klankbord groep deel.
Helaas blijkt er geen door ieder gedragen oplossing haalbaar. Doeltreffende afdwinging van lage rijsnelheid wordt helaas concequent afgewezen.
  
-> In de Raadscommissie Wonen en Werken 13-9-2017 is de status toegelicht. Hierbij is aangegeven dat er een door ieder gedragen ontwerp zou zijn.
 Dat heeft ons verbaasd, zie verder onder de status. 
 

De actuele status van de klankbordgroep vindt u HIER

       

UPDATE
In maart / april 2018 heeft de gemeente kenbaar gemaakt om de gehele Vuurlijn Oost, louter omwille van subsidiemogelijkheden, als fietsstraat te willen inrichten.
Dit ondanks de veel te lage fietsers intensiteit om auto's af te remmen. Daarmee wordt een fietsstraat nooit veilig en zal haastig (sluip)verkeer toenemen.
De vele voetgangers die van dezelfde weg gebruik maken krijgen met een nog gevaarlijkere situatie te maken.
Voor deze weg is een niet-veilige fietsstraat een verkeerde keuze.
De voetgangers lopen dan niet meer in een verblijfsgebied waar iedereen rekening met elkaar moet houden maar op een fietspad waar auto's zijn toegestaan.
Sterke toename van fietsverkeer is voor de vele voetgangers ook onverantwoord.

Kortom: de voetganger is hier het slachtoffer van en het veel te hard rijdende sluipverkeer zal vanwege de lage fietsersintensiteit weer toenemen omdat het
snelheidsremmend effect daarvan veel te weinig is en er via deze sluiproute weer tijdwinst valt te halen, zeker als deze wordt vervangen door een nieuw wegdek.
De gemeente Amsterdam stelt als voorwaarde voor de subsidie een inrichting met profielstrook aan de zijkanten. Voor de direct langswonenden aan de zuidzijde is dit
ongewenst wanneer
deze weg ook als doorgaande (sluip) weg zal worden gebruikt. Dan rijden er immers veel te veel en te hard rijdende auto's op deze erftoegangsweg
waarvan autogebruik slechts bedoeld is voor bereikbaarheid van aanwonenden.


          Email-Contact                                                                            
  Diverse documentatie en achtergrond informatie
   
       Foto  Foto  Fietsroute        

  Gebiedsvisie Vuurlijn-Boterdijk:  
 Gebiedsvisie Vuurlijn-Boterdijk              Achtergronden Gebiedsvisie  Vuurlijn-Boterdijk     Vaststelling
  
  Vastgestelde Bestemmingsplannen: 
      Bestemmingsplan Krayenhoff als geheel voor de planontwikkeling (2009)      Bestemmingsplan fase 2    Bestemmingsplan fase 4   Bestemmingsplan vlek B  
                                                          Bestemmingsplan 2015 waar de Vuurlijn Oost onder valt  ( zie 5.7 "Plangebied")
                                                      


  VSP-1  2011:   Presentatie VSP1 2011      Commentaar VSP1      Artikel dichtbij.nl  
  Presentatie VSP1 febr 2012     Presentatie VSP1 febr 2012    Presentatie VSP1 febr 2012   
                          Reactie toekomstige bewoners de Oker       

  VSP-2  2012:
 Eindrapport Verkeers-structuurplan de Kwakel VSP       Conclusies en aanbevelingen met opm.     Reacties en achtergronden VSP  

  Verkeersplan Uithoorn:
   Verkeersplan UVVP (zie 5.1)      UVVP inventarisatie Fietsstraat Boterdijk             
  
   Petitie:       Aanbieding pe
itite    Toelichting petitie   Advies gemeente aan de Commissie Wonen en werken     Inspraak tijdens commissievergadering 2014       Begeleidend schrijven inspraak 2014  
                   
  Raadsvergadering  Interview RickFM   
 
  Notitie met oplossingen Buurtbeheer Legmeer en VuurlijnVeilig:    Notitie van VuurlijnVeilig      Effectenmatrix      Waarom geen fietsstraat zonder knip  
  Berichten aan de Raad  :  
Notitie na petitie Knip   Notitie voor subsidie       
 
  Toespraak 2015 vanuit VSP/Buurtbeheer de Kwakel om o.a. de Vuurlijn weer als mede-ontsluitingsweg aan te wijzen in plaats van huidige erftoegangsfunctie voor bestemmingsverkeer
  Toespraak 2015 vanuit ondernemers aan de Vuurlijn om o.a. voetgangers van de rijbaan te verplaatsen (in strijd met bestemmingsplan-toelichting)
   Toespraak 2015 vanuit Buurtbeheer Legmeer om de Vuurlijn Oost in te richten als verblijfsgebied volgens beschrijving van het bestemmingsplan

  Meerbode reacties:  Nov-2013     Jan-2014           

IP Address
-
     Email-Contact