Maak de Vuurlijn veilig!                          
                                                                                                                  


Eind vorig jaar heeft de gemeente een plan gepresenteerd voor de Vuurlijn. Inmiddels heeft het College een plan vastgesteld.
Dit plan vindt hier.

Er komen in dit plan 2 wegvakken:
Het ene wegvak loopt vanaf de Watsonweg tot gezondheidscentrum. De wegbreedte langs de woonwijk is nu gemiddeld 3,45 mtr. Langs de weg ligt een brede groenstrook.
Er komt langs de woonwijk een verbreding van ongeveer 35 cm asfalt. Deze is toegevoegd vanwege subsidie-eisen. Daarnaast nog 40 cm ‘berijdbare bermversteviging’ waardoor de berijdbare breedte met ongeveer 75 cm toeneemt. Een verbreding is in strijd met de in het bestemmingsplan maximaal toegestane huidige wegbreedte .

In het bestemmingsplan is de functie van de Vuurlijn beperkt tot erftoegangsweg voor langzaam- en bestemmingsverkeer. In een verblijfsgebied.
Dat is heel specifiek behandeld en besloten. Geen doorgaande verkeersfunctie voor auto's. Reden daarvan is vooral de veiligheid voor het langzaam verkeer.
Voor doorgaand verkeer is al jaren geleden de route N196-Noorddammerweg aangewezen. Daarvoor is de Noorddammerweg immers opgewaardeerd.

 
Het bestemmingsplan benoemt specifiek het aanleggen van enkele passeervakken waar autoverkeer kan uitwijken om tegenliggers te laten passeren.
In het ontwerp zijn deze passeervakken ook opgenomen. Buiten deze passeervakken wordt de brede groenstrook echter niet afgeschermd.
Afscherming van de groenstrook tegen inrijden is onbespreekbaar gebleken.
Hier is een sterk verschil van mening tussen de gemeente en VuurlijnVeilig.
Net als nu het geval is zal passeren toch via de groenstrook gaan plaatsvinden en het doel van de passeervakken weer ondermijnen. De snelheid neemt weer toe.
Datzelfde is ook direct na oplevering van de Boterdijk gebeurd waarna maar paaltjes in de berm zijn geplaatst.
Wij vinden deze 'achteraf'' maatregel in dit natuurgebied niet acceptabel en vinden dat de groenstrook al in het ontwerp moet worden afgeschermd.
Hiermee zal de Vuurlijn voor doorgaand autoverkeer worden ontmoedigd en dat is precies in lijn met het bestemmingsplan.

Na ruim aandringen zijn uiteindelijk enkele verkeersdrempels opgenomen om de snelheid te beperken. Deze waren eerder onbespreekbaar.
Na veel aandringen, een enquete bij langswonenden en opheldering van het 'verbod door de dijkbeheerder' werd dit uiteindelijk bespreekbaar.

Het andere wegvak loopt vanaf het Gezondheidscentrum tot de Noorddammerweg: Dit wordt een fietsstraat met minder drempels en passeervakken.
Ook hier wordt de berm niet afgeschermd. Hier is de mogelijkheid om de berm in te rijden echter beperkt vanwege bomen.

Wij zijn niet tevreden over het plan. Belangrijkste reden is dat de weg weer te aantrekkelijk wordt voor doorgaand (haastig sluip-) verkeer.
Dat trekt zich weinig aan van 'te gast zijn'. Niet voor niets heeft de Fietsersbond onlangs een nota voorwaarden voor fietsstraten gepubliceerd. Zie punt 2.

De functie van de Vuurlijn is na uitgebreide inspraak duidelijk in het bestemmingsplan verwoord: Een verblijfsgebied voor langzaam verkeer met uitsluitend bestemmingsverkeer op dezelfde rijweg en passeren in passeervakken. Zonder doorgaande verkeersfunctie. Die is hier ook niet nodig.
 Zie bijlage uit het bestemmingsplan. En de officiele stukken:  Vaststellingsbesluit      Nota Zienswijzen
    Nota inspraak
Na behandeling van de zienswijzen en inspraak en de vaststelling is deze participatie afgerond en kunnen binnen deze kaders nog detail - invullingen volgen.
Daar was de werkgroep voor. Hier heeft de gemeente echter een geheel separaat participatietraject gevolgd met veel minder betrokkenen.

Met dit plan ontstaat er toch een voor doorgaand verkeer aantrekkelijke weg. Gedeeltelijk als fietsstraat maar door veelal ontbreken van fietsers is de ervaring
dat dit weinig uit maakt. Voor voetgangers is het zelfs gevaarlijker dat een fietsstraat als 'belangrijke fietsverbinding' ook snelle E-bikes en Speedbikes aantrekt.

Bovenstaand zijn redenen dat wij vanuit de veiligheid voor het langzaam verkeer en vooral de vele voetgangers in dit natuurgebied niet achter het plan staan.

Daarnaast speelt een zeer belangrijk beheers- en kosten-aspect .
Om het plan betaalbaar te maken heeft de gemeente ervoor gekozen om alleen de bovenlaag te vervangen. Datzelfde is ook bij de Boterdijk gebeurd.
Dat project heeft een budgetoverschrijding van bijna 400.000 euro, voornamelijk veroorzaakt door de slappe ondergrond waardoor extra maatregelen nodig waren.
De interne evaluatie en de evaluatie aan de Raad over het Boterdijk plan spreken voor zich. De aangegeven leerpunten lijken niet te worden opgevolgd.

Uiteindelijk ligt er een resultaat met
hoge onderhoudskosten en korte levensduur. Binnen afzienbare tijd zijn weer ingrijpendere maatregelen noodzakelijk!
Bij de Vuurlijn Oost zijn de verschillen tussen de beide wegvakken erg groot: Langs de woonwijk is de grond onder de bestaande weg behoorlijk stabiel. Daar zijn over lange tijd geen kuilen en verzakkingen. Hoe anders is dat richting Noorddammerweg: enorm slappe ondergrond. Veel en veel slechter dan de Boterdijk. De slechts enkele jaren geleden uitgevoerde herstellingen zijn nu al weer sterk verzakt. Dit verschil volgt ook duidelijk uit de bodem zettingskaart en de bodemkaart.
De wethouder die over onderhoud gaat heeft al enkele jaren geleden aan de Raad uitgelegd dat het wegvak tussen het gezondheidscentrum en de Noorddammerweg alleen tegen zeer, zeer hoge kosten kan worden verbeterd en dat de levensduur zeer sterk wordt bepaald door de verkeersbelasting.
Luistert u  even mee wat wethouder Bouma hierover aan de Raad vertelt (eerste minuten van geluidsfragment Gemeenteraad 2015)
Wethouder Hazen geeft nu aan dat de Vuurlijn na vervanging van de bovenlaag weer 25 jaar mee gaat  
Toespraak wethouder Hazen oktober 2019 (vanaf 8 minuten)
Dus naast de veiligheid moet ook vanwege de zettingsgevoelige ondergrond het autoverkeer worden geminimaliseerd. Zoals ook in het bestemmingsplan is verwoord!

Onze mening daarover
: Omdat voor doorgaand verkeer bewust in een alternatieve route is voorzien is het naast de veiligheid voor langzaam verkeer ook financieel onverantwoord om meer dan bestemmingsverkeer toe te laten! Dit sluit ook naadloos aan bij het gestelde in het bestemmingsplan. (tekst). Deze visie was er al 10 jaar geleden toen het Uithoorns verkeersplan UVVP is opgesteld en de gemeente tot een 'knip' had besloten.  Het toen geldende nadeel dat een knip in de Vuurlijn tot extra verkeer op de Boterdijk kon leiden is inmiddels achterhaald nu de Noorddammerweg is opgewaardeerd en de N196 filevrij is.

Een zo sterk mogelijke ontmoediging is dan ook voor vele redenen op zijn plaats.
Het wegvak langs de woonwijk is voor die functie nog zeer acceptabel en kan, zoals het bestemmingsplan ook aan geeft, eenvoudig slechts worden voorzien van passeerstroken, afscherming van de groenstrook en snelheid beperkende drempels.

Dit wegvak valt onder Buurtbeheer de Legmeer en heeft deze zelfde visie eerder ingesproken bij de gemeenteraad.

Daar boven op kunnen bij handhaving van de bestaande breedte ook de in de eerste klankbordvergaderingen geplande versmallingen naar 3,10 mtr bij de voetpaadjes uit de wijk worden toegepast. (uit "Plan A") . Met deze eenvoudige maatregelen wordt de gewenste ontmoediging weer versterkt.

Weliswaar wordt bij handhaving van de breedte over dit wegvak waarschijnlijk geen subsidie. Die is echter veel lager dan bij de fietsstraaten weegt niet op tegen de kosten van een verbreding, waarbij ook die ondergrond moet worden verstevigd om scheuren in de langsrichting te voorkomen, en de tevens verplichte Streetprint afwerking.
En natuurlijk van de behandeling en aanpassing van het bestemmingsplan omdat een verbreding daarmee strijdig is.


Een overzicht van de historie vindt u onder aan deze pagina.

Algemeen

De Vuurlijn is een 3,5 meter smalle eenbaans erftoegangsweg waar alle verkeersdeelnemers de weg delen. De Vuurlijn is aangewezen als 'primair voor langzaam verkeer' en heeft geen doorgaande verkeersfunctie.  
 (zie tekst uit de toelichting van het Bestemmingsplan).
Deze beschrijving van de functie is het resultaat van een brede visie van de gemeente waarin de samenhang met de omliggende wegen is betrokken.
Vastgesteld is dat de Maximalaan/Noorddammerweg de primaire doorgaande route is. Daarom is de Noorddammerweg opgewaardeerd naar ontsluitingsweg.
De Vuurlijn (en ook de Boterdijk) hebben die functie niet (meer). Die zijn primair bedoeld voor langzaam verkeer en bestemmingsverkeer van aanwonenden.

Deze in de afgelopen jaren visie is in het nu lopende Vuurlijn project van tafel geveegd. De toelichting in het bestemmingsplan zou niet juridisch bindend zijn.
De Vuurlijn wordt door de gemeente in het nieuwe ontwerp als "een gewone weg"behandeld.
Aldus ligt er naar onze mening nu een ontwerp met weinig ontmoediging voor doorgaand verkeer ontstaan waarbij passeren ook buiten de passeervakken via de berm mogelijk is. 

Na goedkeuring door het College van Burgemeester en Wethouders zal dit ontwerp ook moeten worden beoordeeld door de gemeenteRaad. Immers: de Raad heeft met een beperkt budget opdracht gegeven om veiligheidsverhogende maatregelen uit te werken. Met name voor het langzaam verkeer. Dat past in de genoemde visie.
Het resultaat als totale vervanging zal daarop worden gerapporteerd en vereist ondanks subsidie natuurlijk een extra budget. Ook moet de Raad er nog mee instemmen dat de eerdere visie over de functie van de Vuurlijn Oost woInspraak%20BBH%20Legmeer%20Vuurlijn%20150319.pdfrdt aangepast. Zie ook het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan met toegevoegd Amendement.
Wellicht is zelfs aanpassing van het bestemmingsplan noodzakelijk. 
 Uitgebreide informatie en toelichting:
De Vuurlijn-Oost is een "erftoegangsweg" tussen de Watsonweg en Noorddammerweg, langs de woonwijk Krayenhoff en het Gezondheidscentrum.
 De Vuurlijn valt onder het UNESCO beschermd natuurgebied en maakt deel uit van meerdere touristische routes. (zie http://uithoornaandeamstel.nl )
 De onveiligheid voor het vele en toenemende langzaam verkeer (fietsers, school- of sportgaande kinderen, wandelaars en trimmers) wordt al jaren besproken.
 
 
Bij de ontwikkeling van de woonwijk is er bewust voor gekozen om de Vuurlijn Oost langs de woonwijk af te waarderen naar erftoegangsweg binnen het
 30 km/h 
"verblijfsgebied"van de woonwijk.  De aloude doorgaande verkeersfunctie wordt overgenomen door de N196/opgewaardeerde Noorddammerweg. 
 Dit besluit is toegelicht en vastgelegd in bijvoorbeeld het Uithoorns Verkeersplan UVVP (ontsluiting de Kwakel) en het Bestemmingsplan (5.1) . 
 Om die reden heeft de gemeente het plan gehad om de Boterdijk en Vuurlijn te 'knippen' om doorgaand verkeer te stoppen en te geleiden via de N196.
De documentatie vindt u onderaan deze pagina .

De Vuurlijn-Oost heeft daarmee formeel geen doorgaand-auto-verkeer functie meer; autoverkeer is voorbehouden aan bestemmingsverkeer/aanwonenden. ("erftoegangsweg").
In het bestemmingsplan is deze functie glashelder beschreven (Tekst) als erftoegangsweg/verblijfsgebied met enkele wacht-passeervakken voor tegenliggers.  Dan is het evident dat de berm niet bereden mag kunnen worden.

Helaas wordt er door autoverkeer nog veel te hard gereden waardoor gevaarlijke situaties voor fietsers en wandelaars ontstaan. De bermen zijn kapot gereden.
Door de weinige fietsers
wordt niet genoeg afgeremd en de vele voetgangers lopen op dezelfde weg gevaar.

Ons doel is dat de Vuurlijn veiliger wordt voor langzaam verkeer door de snelheid van het autoverkeer "er uit te halen" naar daadwerkelijk maximaal 30 km/h
Daarmee wordt tevens het, haastige, doorgaand sluipverkeer gemotiveerd om niet via de Vuurlijn te rijden maar de aangewezen route via de Provinciale weg - Noorddammerweg te nemen.
En dit geldt niet alleen voor auto's: De opkomst van snelle E-bikes leidt ook tot zeer onveilige situaties voor de voetganger!
Dit streven is duidelijk besloten en vastgelegd. Uiteindelijk zelfs in het bestemmingsplan.


-> In 2015 is naast 150.000 euro voor onderhoud een budget van 100.000 Euro beschikbaar is gesteld voor verbetering van de veiligheid van de Vuurlijn-oost. 
Vanuit de gemeente is met belanghebbenden een klankbord-overleg gestart.
 Helaas blijkt er geen door ieder gedragen oplossing haalbaar.
Doeltreffende afdwinging van lage rijsnelheid wordt onbespreekbaar afgewezen. Eerdere besluiten over de ontsluiting van de Kwakel worden genegeerd. 
Het verloop en de resultaten van de klankbordgroep vindt u HIER

Uiteindelijk is er een plan dat grofweg bestaat uit vernieuwing en verbreding van de rijweg en aanbrengen van een berijdbare bermversteviging .
Er worden langs de woonwijk passeerstroken van 25 meter lang aangebracht. Tussen het gezondheidscentrum en de Noorddammerweg veel minder. (?)
Na veel aandringen en pareren van onjuiste bezwaren die de dijkbeheerder zou hebben komen er enkele verkeersdrempels om de snelheid te beperken.
Het veelal verzakte wegvak tussen het gezondheidscentrum en de Noorddammerweg wordt omwille van subsidiemogelijkheden ingericht als fietsstraat.
Tot onze verbazing wordt ook de gehele weg langs de woonwijk vernieuwd en verbreed terwijl deze onlangs nog door de gemeente in goede staat is beoordeeld voor haar functie als erftoegangsweg in de 30 km zone. (zie onder bij 'berichten aan de Raad')
Het voorstel van Buurtbeheer de Legmeer
en ons was dan ook volgens de geest van het bestemmingsplan: alleen passeervakken aanleggen en de bermen onberijdbaar maken. Dan hebben de passeervakken ook de ontmoedigende functie om echt te moeten wachten op tegenliggers.

Er mogen nauwelijks verkeersremmende voorzieningen aangebracht waar wij weinig resultaat van verwachten:
- Gedeeltelijk uitvoeren als fietsstraat. Onze verwachting is dat dit nauwelijks werkt omdat de intensiteit van fietsers veel en veel te laag is om auto's te doen remmen.
  In de spits zijn er fietsers, de rest van de dag zijn die er nauwelijks en auto's dus niet meer te gast. Dit heeft vele fietsstraten doen falen in onveilig resultaat.
  Daarnaast lopen de vele en toenemende aantallen voetgangers en trimmers dan op een fietspad. Met de opkomst van snelle E-bikes lopen deze letterlijk steeds meer gevaar.
  De keuze voor fietsstraat is vanuit vanuit subsidie vanuit de vervoersregio Amsterdam voor belangrijke fietsverbindingen.
  Natuurlijk wel mooi meegenomen maar dient ons en uw belang van de veiligheid in het verblijfsgebied absoluut niet. En erger: het blokkeert een andere functie zoals
  in de Structuurvisie is opgenomen.
- Bij de voetgangers-aansluitingen eerst versmallingen van 3,50 naar 3,10. Inmiddels weer opgewaardeerd naar 3,45 bij een verbrede weg van 3,80 meter.
  Dat dwingt echt niet naar 30 km/h. Voor vrachtauto's is dat wellicht handig maar wij willen ook
demotivatiesen dwingende afremmingen voor auto's en tweewielers .
- Belijningen die
als attentiewaarde een smallere weg suggereren. Daarvan verwachten wij bij sluipverkeer, dat altijd haast heeft, niets van. 

Wij verwachten dan ook meer doorgaand sluipverkeer dat tijdwinst kan boeken ten opzichte van de aangewezen route N196/Noorddammerweg met stoplichten.
En de toename van veel te snel rijdende electrische E-bikes. Dit doet geen recht aan het verblijfsgebied.
Door het vergroten van de berijdbare breedte en toegankelijk houden van de bermen worden de eerdere besluiten (dat de Vuurlijn inmiddels een
30 km zone / erftoegangsweg / verblijfsgebied is voor bestemmingsverkeer zonder verkeersfunctie) duidelijk genegeerd. Dat vraagt om een andere inrichting!


Eind juli 2018 publiceert de gemeente, in de vakantie,  het plan om de Boterdijk af te waarderen van ontsluitingsweg naar erftoegangsweg.
In tegenstelling tot het ontwerp van de Vuurlijn komen in de Boterdijk wel tal van dwingende snelheidsremmingen en demotivaties. 
De planmotivatie benoemt duidelijk de beperking van sluipverkeer. Dit sluit aan bij de eerdere besluiten waarbij de ontsluiting van de Kwakel via de
N196/Noorddammerweg plaats moet vinden. 
Echter
: Het huidige vele doorgaand verkeer op de Boterdijk zoekt dan een andere route. Wanneer de Vuurlijn Oost comfortabeler met minder dwingende snelheidsremmingen of tijdvertragers wordt uitgevoerd dan wordt de Vuurlijn nog sterker een aantrekkelijke weg voor sluipverkeer.
https://uithoorn.notubiz.nl/document/1987591/1/type%3Dmp3
Er lijkt bij het maken van de afzonderlijke plannen geen rekening te worden gehouden met de effecten op naastliggende wegen en de eerder genomen besluiten.
Om die reden hebben wij bezwaar gemaakt tegen het voornemen om de Boterdijk af te waarderen en het sluipverkeer te weren terwijl de Vuurlijn juist autovriendelijk wordt. Dat bezwaar was tevergeefs: omdat wij niet wonen aan de Boterdijk hebben we onvoldoende belang''. Hoe anders is de belang-afweging voor de Kwakel bij de Vuurlijn...

 
De bezwaren tegen doorgaand (sluip)verkeer zijn versterkt met een petitie waarin om aanpassing van het ontwerp van de Vuurlijn wordt gevraagd waarbij de maximum snelheid van 30 km/h beter wordt afgedwongen. https://uithoorn.notubiz.nl/document/1987591/1/type%3Dmp3
(Deze petitie is betrouwbaar omdat dubbelingen worden geblokkeerd en alleen echte Email adressen mogelijk zijn.)


          Email-Contact                                                                            
  Diverse documentatie en achtergrond informatie
   
       Foto  Foto  Fietsroute Fortenroute        

  Gebiedsvisie Vuurlijn-Boterdijk:  
 Gebiedsvisie Vuurlijn-Boterdijk Met de Vuurlijn als wandelgebied.   Achtergronden Gebiedsvisie  Vuurlijn-Boterdijk     Vaststelling
  
  Vastgestelde Bestemmingsplannen: 
      Bestemmingsplan Krayenhoff als geheel voor de planontwikkeling (2009)      Bestemmingsplan fase 2    Bestemmingsplan fase 4   Bestemmingsplan vlek B  
                                                          Uiteindelijk Bestemmingsplan 2015 waar de Vuurlijn Oost onder valt  ( zie 5.7 "Plangebied")
                                                          Nota inspraak    Nota Zienswijzen      Vaststellingsbesluit gemeente met Amendement Vuurlijn                                                    


  VSP-1  2011:   Presentatie VSP1 2011      
 Reacties en achtergronden VSP-1   (alleen knippen Boterdijk een probleem)   Artikel dichtbij.nl     Presentatie VSP1 febr 2012    
                           Presentatie VSP1 febr 2012
    Presentatie VSP1 febr 2012     Reactie toekomstige bewoners de Oker       

  VSP-2  2012:
 Eindrapport Verkeers-structuurplan de Kwakel VSP       Conclusies en aanbevelingen met opm.   

  Verkeersplan Uithoorn:
   Verkeersplan UVVP (zie 5.1)      UVVP inventarisatie Fietsstraat Boterdijk             
      

   Petitie:       Aanbieding pe
itite    Toelichting petitie   Advies gemeente aan de Commissie Wonen en werken     Inspraak tijdens commissievergadering 2014    
                    Begeleidend schrijven inspraak 2014  
  Raadsvergadering      Interview RickFM   

   
Meerbode reacties:  Nov-2013     Jan-2014  

  Notitie met oplossingen Buurtbeheer Legmeer en VuurlijnVeilig:    Notitie van VuurlijnVeilig      Effectenmatrix      Waarom geen fietsstraat zonder knip  
   
   Fietsersbond Amsterdam:  
nota voorwaarden Fietsersbond voor fietsstraten 2018  (zie punt 2: Geen combinatie met doorgaand verkeer)
 
  Berichten aan de Raad  :  
Notitie na petitie Knip   Notitie voor subsidie 

   Plan Vuurlijn:     College voorstel B&W    Bericht over definitief ontwerp aan de Raad   Ontwerptekening         
  Plan Boterdijk:   De   interne evaluatie en de evaluatie aan de Raad   Hierin staan onder andere de 400.000 Euro overschreiding en de leerpunten voor komende vergelijkbare projecten
     
  ->>
100.000 euro voor treffen van veiligheids verhogende maatregelen van de Vuurlijn met advies om deze zo weinig mogelijk te gebruiken      
         Geluidsbestand GemeenteRaad 2015         Toespraak wethouder Hazen oktober 2019 (vanaf 8 minuten)

  Inspraak 2015 vanuit VSP/Buurtbeheer de Kwakel om o.a. de Vuurlijn weer als mede-ontsluitingsweg aan te wijzen in plaats van huidige erftoegangsfunctie voor bestemmingsverkeer
  Inspraak 2015 vanuit ondernemers aan de Vuurlijn om o.a. voetgangers van de rijbaan te verplaatsen (in strijd met bestemmingsplan-toelichting)
   Inspraak 2015 vanuit Buurtbeheer Legmeer om de Vuurlijn Oost in te richten als verblijfsgebied volgens beschrijving van het bestemmingsplan

  Enquete voor snelheidswemmende drempels :
enquete langswonenden

          

IP Address
-
     Email-Contact