Status klankbordgroep Vuurlijn Oost

Vanuit de gemeente is vanuit het oogpunt van participatie een klankbordgroep samengesteld waarin de inrichting en het verhogen van de veiligheid voor het vele langzaam verkeer langs de Vuurlijn-Oost worden besproken. In deze klankbordgroep hebben naast 4 vertegenwoordigers uit Buurtbeheer de Kwakel/VSP onder andere Buurtbeheer "de Legmeer" ( 1 zetel), de werkgroep "Vuurlijn Veilig" (2 zetels) en aanliggende bedrijven (2 zetels) zitting.
Er zijn enkele bijeenkomsten geweest waarna een inloop avond werd gepland waar het ontwerp wordt getoond en door betrokkenen eventuele opmerkingen kunnen worden ingebracht.  Vervolgens zullen na goedkeuring de plannen worden uitgevoerd.

Ons doel
is dat de Vuurlijn veiliger wordt voor langzaam verkeer door de snelheid van het autoverkeer "er echt uit te halen" naar daadwerkelijk maximaal 30 km/h
en daarnaast bijvoorbeeld tijdvertraging door te voeren.  Dit is in lijn met de visie van de gemeente zoals vastgelegd in onder andere het bestemmingsplan. Toepassing van enkele passeervakken waar echt gewacht moet worden op tegenliggers is daar een voorbeeld van.
Deze maatregel is vanuit de bestemmingsverkeer-functie en de aanwijzing als 30 km/h verblijfsgebied zelfs in het bestemmingsplan verwerkt.
Zo dient het, altijd haastige, doorgaand sluipverkeer ook ge-demotiveerd te worden om via de Vuurlijn te rijden en de aangewezen route Noorddammerweg-N196 te kiezen.

Het getoonde ontwerp van de gemeente voorzag erin dat de Vuurlijn vanaf de Noorddammerweg tot aan het Gezondheidscentrum een 3,80 meter brede "fietsstraat" wordt  zonder dwingende snelheidsremmers. Hiermee wordt een deel van de regionale fietsroute ingevuld en komt dit deel in aanmerking voor subsidie. (=doel van de gemeente)
Er komen hier weinig passeerstroken en een berijdbare bermstrook. Deze
fietsstraat sluit bij het Gezondheidscentrum aan op de N196.

Het wegvak vanaf het Gezondheidscentrum tot aan de Watsonweg werd, tot onze verrassing, geheel vernieuwd omdat deze nu niet meer blijkt te voldoen. Dit is in tegenstelling tot eerdere gemeentelijke beoordelingen.  (zie notities van B&W aan de Raad). Wij staan achter de eerdere beoordelingen dat in elk geval het wegvak langs de woonwijk Krayenhoff voor de toegekende functie als 30 km zone/erftoegangsweg zonder verkeersfunctie prima voldoet.
De weg wordt vanuit subsidie-voorwaarden verbreed naar 3,80 mtr en uitgevoerd.
Met belijningen als optische versmalling. Dit is afwijkend met het bestemmingsplan waar juist de doorgaande verkeersfunctie bewust is vervallen. 
Bij de voet-/fiets aansluitingen vanuit de woonwijk komen geringe wegversmallingen naar een breedte voor vrachtverkeer. (3,45 mtr, zijnde ca de huidige breedte)
Elke verdere door ons aangevoerde dwingende snelheidsbeperkende maatregel werden resoluut afgewezen.  In dit wegvak van 600 meter komen een aantal passeervakken. 

Daar waar geen passeervak komt wordt bovendien een
40 cm brede berijdbare bermversteviging aangelegd. Wij vinden dit naast de bijna 10% verbreding een invulling naar een wegverbreding van 20% . Verder wordt de berm niet afgeschermd waardoor de auto's opnieuw via de berm zullen gaan en passeervakken hun remmende en vertragende functie direct verliezen. Dit is weer in strijd met het amandement dat is toegevoegd aan de goedkeuring van het bestemmingsplan. Helaas wordt de Vuurlijn daarmee alsnog een alternatief voor de aangewezen route N196/Noorddammerweg.
Langs de vernieuwde Boterdijk is zichtbaar hoe de automobilisten de berm gebruiken, daar zijn nu paaltjes geplaatst.

De verwachting van de gemeente is dat met dit plan, waarbij een 30 km/h bord-aanduiding wordt aangebracht, de 30 km/h snelheid "in acht zal worden genomen".
Wij denken daar anders over.  Elke voorgestelde maatregel werd direct door de gemeente afgewezen.  
Bij een inloopavond is door de gemeente aangegeven dat afremmende verkeersdrempels door de dijkbeheerder worden verboden. Dit hebben wij na contact met de dijkbeheerder gepareerd. Uit een enquete blijkt dat de langswonenden uit de woonwijk eventuele geluidsoverlast door drempels bijna unaniem accepteren om de snelheid van sluipverkeer te beperken en de veiligheid voor langzaam verkeer te verbeteren. Uiteindelijk 'mogen' er dan toch een aantal drempels komen.

Een overzicht van onze voorstellen en afwijzingen in de klankbordgroep vindt u hieronder.

De gemeente heeft er ons inziens voor gekozen om de in het bestemmingsplan vastgelegde wegfunctie (verblijfsgebied zonder
functie voor doorgaand verkeer) te negeren en deze 30 km erftoegangsweg ook 'niet zelfhandhavend'  in te richten. Dit betekent automatisch dat de politie hier ook niet zal handhaven. (bron)
Voor alle duidelijkheid: het bestemmings-vrachtverkeer is niet ons bezwaar. Het misbruik door sluipverkeer van de ontstane ruimte voor weerszijdig vrachtauto's en het ontbreken van voldoende effectieve snelheidsremmers en bermafscherming danwel andere tijdverliesgevende maatregelen is ons bezwaar des te meer. Dit biedt sluipverkeer alle ruimte.

Wij vinden de verbetering van de veiligheid voor langzaam verkeer door het "er uit halen"van de snelheid in dit plan niet terug en verwachten door de wegverbetering en ontbreken van snelheidsremmers vanuit tijdwinst zelfs een sluipverkeer-toename, zowel in aantal als in snelheid en zijn daarom tegen dit plan.

Uit ervaring is gebleken dat ook op fietsstraten veel te hard gereden wordt, zeker als deze vlak zijn uitgevoerd en er (tijdelijk) minder fietsers aanwezig zijn.
Aldus ontstaat
op de Vuurlijn waar geen trottoir aanwezig is voor het vele voetganger verkeer zelfs een onveiligere situatie dan nu . 

De groep is uiteindelijk uit elkaar gegaan met de toezegging dat er na realisatie metingen zullen worden uitgevoerd. Over eventuele aanvullende maatregelen kon dan weer niet gesproken worden behalve het eind-advies om zonodig vanuit de woonwijk directe actie tegen hardrijders te voeren. (!) Dit is voor absoluut ons geen dit optie.
Zulks leidt tot ongewenste onrust en de roep om veiligheid is niet alleen voor de bewoners en de kinderen van Park Krayenhoff maar voor het vele langzaam verkeer uit heel Uithoorn en omgeving dat langs het natuurgebied fietst of wandelt hetgeen is bevestigd door de petitie uit 2012 en de vastgestelde gebiedsvisie!
Het ontwerp dient ons inziens juist het gewenst weggebruik
te sturen en verhoging van de veiligheid voor langzaam verkeer, zijnde het doel van dit project!

In de laatste bijeenkomst is de mogelijkheid om toch verkeersdrempels op te nemen uitgewerkt. Tijdens de inloop avond is hier veel op aangedrongen. De genoemde bezwaren vanuit de dijkbeheerder bleken op te lossen.  Uit een enquete volgt dat langswonenden eventuele overlast accepteren als de snelheid er uit wordt gehaald.
De aanliggende bedrijven hebben wel problemen met elke vorm van drempels. Uiteindelijk komen er in het wegvak langs de woonwijk meer drempels en het wegvak van de fietsstraat nauwelijks drempels.  Daarmee ontstaat voor vrachtverkeer een geschikte route via de Noorddammerweg.

Buurtbeheer de Legmeer en VuurlijnVeilig hebben in de werkgroep de volgende input aangeleverd: (met in oranje de reactie van de gemeente en in blauw een opmerking)

   


Email-Contact