Status klankbordgroep Vuurlijn Oost

Vanuit de gemeente is vanuit het oogpunt van participatie een klankbordgroep samengesteld waarin de inrichting en het verhogen van de veiligheid voor het vele langzaam verkeer langs de Vuurlijn-Oost worden besproken. In deze klankbordgroep hebben naast vertegenwoordigers uit de Kwakel onder andere Buurtbeheer "de Legmeer" en de werkgroep "Vuurlijn Veilig" zitting.
Er zijn 3 bijeenkomsten geweest waarna een inloop avond wordt gepland waar het ontwerp wordt getoond en door betrokkenen eventuele opmerkingen kunnen worden ingebracht.  Vervolgens zullen na goedkeuring de plannen worden uitgevoerd.

Ons doel
is dat de Vuurlijn veiliger wordt voor langzaam verkeer door de snelheid van het autoverkeer "er echt uit te halen" naar daadwerkelijk maximaal 30 km/h
en juist tijdvertraging door te voeren, bijvoorbeeld door toepassing van enkele passeervakken waar echt gewacht moet worden op tegenliggers.
Deze maatregel is vanuit de bestemmingsverkeer-functie en de aanwijzing als 30 km/h verblijfsgebied ook in het bestemmingsplan opgenomen
Zo dient het, altijd haastige, doorgaand sluipverkeer ook ge-demotiveerd te worden om via de Vuurlijn te rijden en de aangewezen route Noorddammerweg-N196 te kiezen.

Het ontwerp van de gemeente dat er nu ligt voorziet erin dat de Vuurlijn vanaf de Noorddammerweg tot aan het Gezondheidscentrum een 3,50 meter brede "fietsstraat" wordt. Helaas zonder dwingende snelheidsremmers. Hiermee wordt de regionale fietsroute ingevuld en komt dit deel wellicht in aanmerking voor subsidie. (=doel)
Er komen hier geen passeerstroken maar een berijdbare bermbedekking. Deze
fietsstraat sluit bij het Gezondheidscentrum aan op de N196.

Verder wordt de weg vanaf het Gezondheidscentrum tot aan de Watsonweg, tot onze verrassing, geheel vernieuwd omdat deze (in tegenstelling tot eerdere gemeentelijke beoordelingen) nu niet meer blijkt te voldoen.  (zie notities van B&W aan de Raad). Wij staan achter de eerdere beoordelingen dat het wegvak langs de woonwijk Krayenhoff voor een 30 km zone/erftoegangsweg nog goed voldoet.
De weg wordt uitgevoerd in strak asfalt met belijningen
als optische versmalling.
Bij de voet-/fiets aansluitingen vanuit de woonwijk komen geringe wegversmallingen naar een breedte voor vrachtverkeer. (3,10 mtr)
Deze breedte komt overeen met de rijstrook van een provinciale 80 km/h weg.
Elke dwingende snelheidsbeperkende maatregel is resoluut afgewezen.
In dit wegvak van 600 meter komen zelfs 4 passeervakken van elk 30 meter (dat is 25% van de lengte !).  Dit duidt op een te verwachten hoog doorgaand auto-verkeersvolume hetgeen volstrekt niet bij de aangewezen functie van de weg past.

Daar waar geen passeervak komt wordt bovendien een
 60 cm (!) brede berijdbare bermversteviging aangelegd. Wij vinden dit een invulling naar niet-toegestane wegverbreding waardoor de passeervakken hun remmende functie direct verliezen.

De verwachting van de gemeente is dat met dit plan, waarbij een 30 km/h bord-aanduiding wordt aangebracht, de 30 km/h snelheid "in acht zal worden genomen".
Wij denken daar anders over. Reden daarvoor zijn ontbreken van dwingende snelheidsbeperking of tijdverliesgevende maatregelen in combinatie met een berijdbare berm die het effect van de passeervakken als bedoelde wachtplek zal wegnemen!  Elke voorgestelde maatregel wordt door de gemeente afgewezen.
Deze 30 km zone met bewezen sluipverkeer-potentie wordt dus niet zelfhandhavend ingericht of 'geknipt' (eventueel alleen voor personenauto's middels een vrachtauto-sluis)
Ons rest dan niets anders dan de presentatie en opmerkingen uit de woonwijk af te wachten in de hoop dat het plan alsnog zal worden bijgestuurd aan de eerder toegekende functie.
Een overzicht van onze voorstellen en afwijzingen in de klankbordgroep vindt u hieronder.

De gemeente heeft er ons inziens voor gekozen om de in het bestemmingsplan vastgelegde wegfunctie (verblijfsgebied zonder
functie voor doorgaand verkeer) te negeren en deze 30 km erftoegangsweg ook niet zelfhandhavend in te richten. Dit betekent automatisch dat de politie hier ook niet zal handhaven. (bron)
Voor alle duidelijkheid: het bestemmings-vrachtverkeer is niet ons bezwaar; het misbruik door sluipverkeer van de ontstane ruimte voor weerszijdig vrachtauto's en het ontbreken van effectieve snelheidsremmers danwel tijdverliesgevende maatregelen is ons bezwaar des te meer.
De functie van de passeerstroken wordt ondermijnd door een 60 cm brede berijdbare berm die in weze een wegverbreding is welke het bestemmingsplan juist verbiedt.

Wij vinden de verbetering van de veiligheid voor langzaam verkeer door het "er uit halen"van de snelheid in dit plan niet terug en verwachten door de wegverbetering en ontbreken van snelheidsremmers vanuit tijdwinst zelfs een sluipverkeer-toename, zowel in aantal als in snelheid en zijn daarom tegen dit plan.

Uit ervaring is overigens gebleken dat ook op fietsstraten veel te hard gereden wordt, zeker als deze vlak zijn uitgevoerd en er (tijdelijk) minder fietsers aanwezig zijn.
Aldus ontstaat
op de Vuurlijn waar geen trottoir aanwezig is voor het vele voetganger verkeer zelfs een onveiligere situatie dan nu . 

De groep is uiteindelijk uit elkaar gegaan met de toezegging dat er na realisatie metingen zullen worden uitgevoerd. Over eventuele aanvullende maatregelen kon dan weer niet gesproken worden behalve het eind-advies om zonodig vanuit de woonwijk directe actie tegen hardrijders te voeren. (!) Dit is voor absoluut ons geen dit optie.
Zulks leidt tot ongewenste onrust en de roep om veiligheid is niet alleen voor de bewoners en de kinderen van Park Krayenhoff maar voor het vele langzaam verkeer uit heel Uithoorn en omgeving dat langs het natuurgebied fietst of wandelt hetgeen is bevestigd door de petitie uit 2012 en de vastgestelde gebiedsvisie!
Het ontwerp dient ons inziens juist het gewenst weggebruik
te sturen en verhoging van de veiligheid voor langzaam verkeer, zijnde het doel van dit project!


In mei 2017 heeft de projectleider aangegeven dat de realisatie van het huidige plan boven het aanwezige budget blijkt te komen. Dit verbaast ons niet.
Voor zover ons bekend is het budget ongeveer 250.000 euro, waarvan 100.000 uit het gemeentelijk onderhouds budget. Te vermeerderen met subsidie voor
de fietsstraat binnen het regionaal fietsplan en te verminderen met de reeds gemaakte kosten waarbij de diepe kuilen nabij de sportverenigingen zijn hersteld
waarmee de weg weer goed berijdbaar is.

De presentatie van het uiteindelijke plan tijdens een inloop-avond en de uiteindelijke realisatie wordt door dit budgetprobleem vertraagd.
Wellicht wordt een (nog) hoger budget
gevraagd en/of worden de plannen aangepast /versoberd.


Tijdens een RaadsCommissievergadering Wonen en Werken van 13 september 2017 heeft de wethouder aangegeven dat er een plan ligt waar alle belanghebbenden achter staan.  Dit heeft ons natuurlijk zeer verrast en hopen dat de wethouder zal worden bijgepraat.
De planning voor uitvoering staat gepland op voorjaar 2018. 


In maart / april heeft de gemeente kenbaar gemaakt om de gehele Vuurlijn Oost, omwille van subsidiemogelijkheden, als fietsstraat
te willen inrichten. Dit ondanks de te lage fietsers intensiteit en de vele voetgangers die van dezelfde smalle weg gebruik maken.
Het is ook geen belangrijke fietsverbinding. Voor deze weg is dit een verkeerde keuze.
Vanwege de veiligheid van voetgangers vinden wij dit niet verantwoord: deze lopen dan niet meer in een algemeen verblijfsgebied waar iedereen rekening
met elkaar moet houden maar op een fietspad waar auto's zijn toegestaan. 
Kortom: de voetganger is hier het slachtoffer van en het veel te hard rijdende sluipverkeer zal vanwege de lage fietsersintensiteit weer toenemen omdat het
snelheidsremmend effect daarvan veel te weinig is en er via deze sluiproute weer tijdwinst valt te halen.
De gemeente Amsterdam stelt als voorwaarde voor de subsidie een inrichting met profielstrook aan de zijkanten. Voor de direct langswonenden aan de zuidzijde is dit
zeer ongewenst wanneer
deze weg als doorgaande sluipweg kan worden gebruikt.
Dan rijden er immers veel te veel en te hard rijdende auto's op deze erftoegangsweg
waarvan autogebruik slechts bedoeld is voor bereikbaarheid van aanwonenden.

Het verloop van de klankbordgroep:

Buurtbeheer de Legmeer en VuurlijnVeilig hebben op het ontwerp de volgende input aangeleverd: (met in oranje de reactie van de gemeente)


   


Email-Contact